Тема: Визначальні риси та особливості підприємницької діяльності

Мета: формувати в учнів розуміння необхідності та суспільної цінності підприємницької діяльності та знання про психологічні особливості та риси, які мають бути властиві підприємцю; розвивати вміння розрізняти підприємницьку діяльності від інших та застосовувати теоретичні знання в практичних життєвих ситуаціях

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та практичного закріплення ЗУН

Форма проведення: Інтегрування  знань з економіки та психології  при засвоєнні нового матеріалу та при виконанні практичних робіт.

                                               Структура уроку:

I.                  Вивчення та засвоєння нового матеріалу.

1.1.          Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця (Вчитель економіки).

1.2.  Психологія підприємницької діяльності. (Психолог).

1.3. Історія розвитку та зародження підприємництва та меценатства в   Україні. (Повідомлення учениці).

II.         Практичне застосування знань.

     2.1. Практична робота. Визначення особистісної здатності до підприємництва. (Тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST).

III.   Висновки.

Проблемні питання уроку:

- виконання яких функцій передбачає участь у підприємницькій діяльності?

- чому існують суперечності інтересів підприємців та суспільства й споживачів та як вони мають вирішуватися?

- які переваги та обмеження мають підприємства різних форм власності, форм організації виробництва та масштабів діяльності;

- чому, поряд з прибутковими, існують і неприбуткові підприємства?

 

 

ХІД УРОКУ:

1.     Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. (Вчитель економіки):

 Як ви вважаєте:

-  Хто такий підприємець?

-  Назвіть визначальні ознаки  та риси підприємця. (Обговорення).

Отже, підприємець – це людина, яка, створивши власну справу, реалізує на практиці нові ідеї, ризикує та бере на себе відповідальність за прийняті управлінські рішення. Діяльність будь-якого підприємця підпорядкована меті привласнення прибутку. Розмір прибутку відзеркалює успішність підприємства.

Розвиток підприємства приносить суспільству незаперечні вигоди. Вони полягають, насамперед, у тому, що:

·       Підприємець може досягати своєї мети, лише якнайповніше задовольняючи потреби споживачів, інакше, створений продукт не буде реалізовано;

·       Підприємець зацікавлений у зменшенні витрат виробництва та продажу, економному використанні виробничих ресурсів, тому він прагне вдосконалювати технології і цим сприяє технічному прогресу;

·       Підприємець має найкращі результати за умов соціальної і політичної стабільності, тому він зацікавлений у партнерських стосунках з урядом, профспілками, споживачами тощо.

Прагнучи зробити прибуток якнайбільшим, підприємець може вдаватись до різних способів його отримання. Іноді ним стають й такі способи, що суперечать інтересам суспільства, споживачів і найманих працівників. Тому актуальним є питання про поєднання суперечливих інтересів через законодавство та інфраструктуру ринку – громадської організації.

(Аналіз та обговорення прикладів, що ілюструють такі прояви суперечностей, наведені на ст.7 підручника).

2. Психологія підприємницької діяльності. (Психолог):

- На вашу думку, від чого залежить успіх підприємницької діяльності?

- Що є неодмінною умовою досягнення високої результативності?

 Справді, успіх підприємницької діяльності залежить від багатьох чинників, а необхідною умовою досягнення високої результативності в цій сфері є отримання необхідних знань про форми, принципи та сфери підприємницької діяльності.

         Але, окрім знань у сфері економіки, фінансів, менеджменту, права, що допомагає підприємливим особистостям заснувати, організувати та вести господарську діяльність, для успішного розвитку професійної підприємницької діяльності, для глибинного розуміння сутності економічних процесів необхідні й психологічні знання.

         Для успішного вирішення багатьох економічних проблем необхідно враховувати дію так званого «людського фактора». Це обумовило появу нового, самостійного напрямку в економічній психології – психології підприємницької діяльності. Важливим завданням психологів в економічній психології є надання психологічної допомоги діючим суб’єктам підприємницької діяльності.

         Аналізуючи зміст феномена «підприємництво» варто зазначити, що в сучасній науці відсутня єдність в розумінні цього явища. Основна причина: підприємництво – це складне багатоаспектне явище, в якому тісно переплітаються економічні, соціальні та психологічні сторони.

         У тлумачному словнику слово «підприємництво» тлумачиться як діяльність, пов’язана зі створенням, підтримкою та розвитком підприємства, «справи», а також з виробництвом товарів та послуг. У свою чергу, підприємливість розглядається як характеристика активної діяльності людини, яка означає, що людина регулярно та успішно досягає своєї мети завдяки: винахідливості, кмітливості, вмінню здійснити щось в потрібний час. Таким чином, ефективність підприємницької діяльності вимагає наявність у її суб’єкта певних психологічних якостей, наявність та розвиток яких є одним з головних завдань психології підприємницької діяльності.

Вперше поняття «підприємець» (фр. – посередник)  в науковий обіг запровадив англійський економіст Рене Кантільйон. Він висунув положення про ризики як основні функціональні характеристики підприємництва. Вчений вважав, що підприємець – це будь-який індивід, що вміє передбачати, і в якого є бажання прийняти на себе ризик, спрямований у майбутнє, чиї дії характеризуються надією одержати прибуток і водночас готовністю до втрат.

         Таким чином, підприємництво потрібно розглядати як складний соціально-економічний процес та соціально-психологічний феномен, специфіка якого визначається економічними особливостями розвитку підприємницького середовища та своєрідністю психології особистості як основного суб’єкта підприємницької активності.

Якщо розглядати підприємництво як особливий тип поведінки (послідовно здійснюваних вчинків, які спрямовані на отримання суб’єктом переваг від різниці між докладеними зусиллями та отриманим результатом в процесі придбання, зберігання матеріальних та духовних цінностей), то її складовими є (записати та проаналізувати):

·       Елемент ініціативи (особлива чутливість до змін і прагнення щось змінити у своєму житті);

·       Елемент ризику (взяття на себе відповідальності за можливі невдачі і поразки);

·       Елемент новаторства (використання нових технологічних можливостей шляхом впровадження у життя нових винаходів та інновацій);

·       Елемент свободи (самостійність суджень під час прийняття важливих рішень);

·       Елемент активності (спрямованість на діяльне перетворення навколишнього світу, вміння випереджати події і вести конкурентну боротьбу).

1.3.         Історія зародження та розвитку підприємництва й меценатства.

(Повідомлення учениці)

Якщо пригадати історію будь-якої відомої фірми, на початку це була, як правило, діяльність новатора, якого найчастіше зовсім не розуміли оточуючі. Що ми знаємо про новаторство Т.Едісона, Г.Форда, І.Сікорського, К.Хілтона, С.Джобса, С.Возняка, Б.Гейтса, С.Бріна, Л.Пейджа, М.Цукерберга?

Звісно, основним мотивом підприємницької діяльності є прибуток, але окрім нього вчені називають й інші – потреба влади, прагнення до успіху, до самореалізації, радість творчості, відчуття ризику й азарту тощо.

Ієрархію мотивів можна зобразити таким чином:

1.     Нижчу сходинку посідають підприємці, які в основному будують свій бізнес на основі стандартних принципів.

2.     Люди доволі ініціативні, але такі, які мислять традиційно.

3.     Підприємці, які не лише здатні, але й мають потребу використовувати у своєму бізнесі нетрадиційні рішення та реалізовувати їх нетрадиційними способами.

4.     Найвища група підприємців, що є суперелітною. Підприємницька діяльність для них є сутністю, самовираженням, можливістю реалізувати нові ідеї.

Неабияку роль в успішній підприємницькій діяльності відіграє етика підприємництва, тобто ділова етика, яка означає комплекс норм і правил моральної поведінки керівника і вміння поєднувати професійні принципи управління із загально гуманітарними, ґрунтується на повазі до чинного законодавства, чесності, дотриманні слова, тощо.

Соціальна відповідальність бізнесу – одна з провідних концепцій у тлумаченні основної мети діяльності підприємств, передусім крупних фірм і компаній. Це означає, що такою метою перестало бути максимальне привласнення прибутку, а стало задоволення соціальних проблем та інтересів усіх верств населення.

II.  Практичне застосування знань.

2.1.          Практична робота. Визначення особистісної здатності до підприємництва. Тест на загальні здібності до підприємництва. (Додатки 1, 2, 3).

III.           Висновки

Отже, підприємницька діяльність докорінно відрізняється від усіх інших форм економічної діяльності. Вона вимагає від тих, хто нею займається, особливих знань, вмінь та особистісних якостей.