БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ        

Директор ліцею

                                                                                              _____________М.Г.Яременко

                                                                                              “____” ___________2014 р.

         СХВАЛЕНО                                                                             ПЕРЕВІРЕНО

на засіданні ПЦК                                                                 Заступник директора з НВР

___________ Голова ПЦК                                                                            ___________ В.ФІ.Терехов

Протокол № ____

“____” ___________2014 р.                                                                         “____” ___________2014 р.

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

предметно-циклової комісії

викладачів суспільних дисциплін

на 2014/2015 н.р.

                                                   

                                                       Голова О.В.Бурлака

 

  

Методична проблема: Застосування оптимальних методів навчання історії, правознавства, географії, економіки на профільному й академічному рівнях у багатопрофільному ліцеї.

Виховна проблемна: реалізація концепції виховання свідомого громадянина України.

 

І. Вступ

Аналіз роботи предметно-циклової комісії викладачів суспільних дисциплін pа 2014/2015 н.р.

Предметно-циклова комісія викладачів суспільних дисциплін упродовж навчального року працювала над проблемою «Нестан­дартні уроки як засіб розвитку творчих здібностей учнів».

Науково-методична робота здійснювалася за напрямками:

·громадянське й патріотичне виховання учнів на уроках історії, правознавства;

·краєзнавчий підхід у викладанні курсу історії та географії;

·удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчи­телів і учнів;

·аналіз та пошук ефективних форм і методів оцінювання навчаль­них досягнень учнів;

·розвиток творчих обдарувань учнів (підготовка до олімпіад, участь у роботі відділення МАН, позакласна робота).

Викладачі суспільних дисциплін протягом року постійно працювали над підвищенням свого професійного рівня шляхом самоосвіти.  БеникО.Н. пройшла чергові фахові курси при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів. В ході атестації підтвердила вищу категорію.  Також  вищу категорію в ході атестації підтвердив Яременко М.Г. Учителі брали участь в роботі шкільних і міських методичних об’єднань, тематичних семінарів. БурлакаО.В. була членом журі Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої». Редько О.М. провела інтегровані уроки:

-         географія та хімія «Хімічний комплекс України»

-         економіка та психологія «Визначення особистої здатності до підпрємництва»

-         основи підприємницької діяльності та психологія «Етика і психологія в бізнесі».

Вчителі секції взяли активну участь у «Філософських читаннях – 2014».

За програмою авторської школи Редько О.М. проведено курс лекцій з мікроекономіки для слухачів КОІПОПК «Методика викладання курсу «Мікроекономіка» в школі, в класах з поглибленим вивченням економіки». Бурлака О.В. очолила творчу лабораторію «Краєзнавчий аспект у формуванні траєкторії національного самовиховання учнів в умовах профільного навчання», продовжувала роботу в комісії при інституті інноваційних технологій по рецензуванню підручників нового покоління.

Вчителі секції мають власні публікації:

Редько О.М. – «Педагогічні технології написання науково-дослідницьких робіт в МАН України» на сайті «Мій кращий урок».

Яременко М.Г. «Формування іміджу навчального закладу» у журналі «Директор школи» № 2 (62), 2012; буклет «Державно-громадське управління навчальним закладом. З досвіду роботи творчої лабораторії директора Білоцерківського економіко-правового ліцею Яременка Михайла Григоровича».

Беник О.Н. – буклети «Проект «Ліцейська модель державно-громадського управління», «Проектна діяльність закладу в рамках співпраці з громадськими організаціями», «Технологія педагогічної взаємодії з органами учнівського самоврядування», «Партнерство ліцею і громади в рамках програми «Здоров’я + інтелект + творчість = успіх».

Робота циклової комісії викладачів суспільних дисциплін проводилася відповідно до плану. Було проведено 5 засідань, на яких розглядалися такі питання:

- обговорення плану роботи на поточний навчальний рік;

- ознайомлення з новими програмами, переліком підручників та нормативними документами МОН України щодо викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу;

- аналіз результатів  І етапу Всеукраїнських олімпіад та розробка завдань для підготовки до другого етапу;

- аналіз семестрового оцінювання та ДПА.

Систематично здійснювався аналіз виконання програм з предметів циклу, дотримання єдиних педагогічних вимог.

Значна увага приділялась патріотичному вихованню, пошуково-дослідницькій роботі. Проведено низку заходів до річниці визволення України від фашистських загарбників, до Дня Перемоги (зустрічі з ветеранами, екскурсії для учнів 9-х класів, уроки пам'яті «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», фотовиставка «Шляхами війни», вікторина «Героїчні сторінки Великої Вітчизняної війни»). Проведено ряд зустрічей з краєзнавцями (Бурлака С.І., Чернецький Є., Ярмола О.В.). Зібрані ма­теріали і створено стенд «Хроніка ви­зволення міст України». Протягом року учні залучались до створення стендів, присвячених державним святам України. Ця робота сприяла вихованню у молодого покоління розуміння культурних традицій, почуття гордості за багатовікову історію нашого народу, розвитку творчих здібностей ліцеїстів, а отже, сприяє розвитку всебічно розвиненої, не байдужої до життя держави і суспільства людини-громадянина.   

Викладачі суспільних дисциплін достойно підготували команду до участі у  Всеукраїнських  олімпіадах та конкурсі-захисті робіт в МАН. Зокрема у І етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з географії взяли участь 52 учні, з правознавства – 50 ліцеїстів, з історії – 47.

Результатом діяльності вчителів циклової комісії викладачів суспільних дисциплін є 7 переможців та призерів на ІІ етапі, 5переможців та призерів на ІІІ етапі та 1 призер ( Приндюк Євгеній – економіка) та учасник (Кириленко Максим – історія) на ІV етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. Активно долучались учні до роботи в МАН.  Ярошенко А. посіла 1 місце на ІІ етапі конкурсу-захисту в секції  в секції  «Історія України»  , ….. в секції теології, релігієзнавства та історії релігії;

 

Кабінет з історії поповнено методичною літературою, атласами та картами.


Основні напрямки роботи МО

Члени предметно-циклової комісії викладачів суспільних дисциплін  вбачають своє завдання:

-  підвищувати науковий та ме­тодичний рівні викладання предметів,

- удосконалювати організацію навчально-виховного процесу як передумови зростання інтересу ліцеїстів до навчання шляхом впровадження найрізноманітніших методичних прийомів, які відповіда­ють змісту навчального матеріалу і стимулюють пізнавальну діяль­ність учнів.

У нових соціальних умовах докорінно змінюються і вимоги до вчи­теля. Сучасний учитель має володіти такими професійно-педагогічними і фаховими вміннями, які були б спрямовані не тільки на передачу знань, а й сприяли формуванню особистості учня як людини нового типу з гнучким нестандартним мисленням, зі стійкою внутрішньою мотивацією, з умінням самореалізації. Вчителів циклової комісії викладачів суспільних дисциплін працюватимуть над розв'язанням цих завдань у світлі проблемної теми ліцею. На засіданнях  будуть обговорюватися найактуаль­ніші проблеми методології: специфіка викладання історії та правознавства, географії та економіки у світлі концепції розвитку освіти в Ук­раїні, особливості впровадження варіативної складової.

З метою посилення практичної спрямованості на засіданнях комісії відбуватиметься обмін досвідом між учи­телями, продовжуватиметься взаємовідвідування уроків з подальшим обговоренням.

У полі зору залишатиметься опрацювання методичних вказівок і рекомендацій МОН України, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, обговорення новинок наукової і методичної лі­тератури, інформацій про перспективний педагогічний досвід, упрова­дження нових педагогічних технологій, апробація нових підручників.

Особливу увагу буде звернено на відзначення державних заходів, присвячених роковинам визначних подій.

Особлива увага звертатиметься на співпрацю із міським краєзнавчим музеєм за такими напрямами:

- перегляд переносних фотовиставок;

- уроки пам'яті за участю працівників музею;

- зустрічі з цікавими людьми в музеї та ліцеї;

 - уроки-лекції працівників музею;

- проведення Дня музею;

- практикум з історичним архівом музею;

- виставка рідкісних архівних книг з музею;

 - екскурсії до музею.

Варто зазначити, що недоліком у роботі циклової комісії викладачів суспільних дисциплін є організоване на недостатньому рівні взаємовідвідування уроків, участь у різноманітних конкурсах та проектах. Потребує доопрацювання систематизація матеріалів у кабінеті історії.

 

 

 


 

ПІ. Підвищення фахового і методичного рівня

 членів  предметно-циклової комісії викладачів суспільних дисциплін 

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Тема (проблема)

Форма узагаль­нення

Де буде використана

1

Яременко

Михайло

Григорович

Розширення і стимулювання творчих інтересів ліцеїстів на уроках правознавства через застосування інтерактивних методик

Дидактичні матеріали

На уроках, обмін досвідом

2

Бурлака Ольга

Василівна

Краєзнавчий аспект у формуванні траєкторії національного самовиховання в учнів старших класів

Методичні рекомендації

На уроках, позаурочна, позакласна робота

3

Редько Олена Миколаївна

Педагогічний супровід саморозвитку учнів на уроках географії та економіки

Методичні рекомендації

У програмі авторської школи

4

Беник Ольга Никифорівна

Формування ключових ком-петенцій ліцеїстів при вивченні курсу історії в профільному класі

Матеріа­ли для публіка­ції

Фахові МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Інформаційна карта.

 Показники участі членів викладачів суспільних дисциплін  у методичній роботі

Прізвище, ім'я, по батькові

Види методичної

роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

М.Г.Яременко

 

 

 

 

х

 

Х

Х

 

Х

 

Х

Х

2

О.В.Бурлака

 

 

х

 

х

 

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

3

О.М.Редько

 

 

х

 

х

х

Х

Х

х

Х

Х

Х

Х

4

О.Н.Беник

х

 

 

 

х

х

х

х

 

х

 

х

х


 

1.     Керівник ПЦК.

2.     Курсова перепідготовка.

3.     Учитель-наставник.

4.     Атестація.

5.     Семінари, практикуми.

6.     Творчі звіти, педагогічні читання, конференції.

7.     Предметні тижні.

8.     Творчі групи.

9.     Відкриті уроки.

10. Досвід, який впроваджується.

11. Виступ на засіданні педради.

     13. Виступ на засіданні ПЦК

 

 


ІІ. Організаційно-педагогічна діяльність

 Графік і тематика засідань членів  предметно-циклової комісії викладачів суспільних дисциплін 

 

 

Зміст роботи

Хто ви­конує

При­мітка

 

 І засідання  (вересень)

 

 

1

  Аналіз роботи МО за 2014/2015 н.р.

О.В.Бурлака

 

2

Ознайомлення з Інструктивно-методичним листом МОН України про викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу в 2014/2015 н.р  Ознайомлення з переліком програм, підручників, посібників, рекомендованих МОН України в загальноосвітніх навчальних закладах.

О.В.Бурлака

 

3

Новини фахової літератури

О.М.Редько

 

4

Інформація про міські фахові МО

О.В.Бурлака

 

5

Обговорення індивідуальних психолого-педагогічних. методичних завдань

усі члени МО

 

6

Затвердження плану роботи МО. Ознайомлення з новими правилами вступу до ВНЗ

О.В.Бурлака

 

7

Схвалення календарно-тематичного планування на І семестр 2014/2015 н.р. та програм факультативів

О.В.Бурлака

 

 

Засідання ІІ  (жовтень )

 

 

1

Звіт про хід атестації, вчителів, що атестуються.

 « Диференційований та індивідуальний підхід до роботи з творчо обдарованимі учнями прі  виконанні науково-дослідницьких робіт»

 

 Редько О.М.

 

 

 

 

2

Самоосвіта — шлях до підвищення педагогічної майстерності. Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності вчителя (обмін досвідом)

О.М.Редько

 

3

  Затвердження завдань для контрольних робіт

М.Г.Яременко

 

4

Аналіз проведення І етапу предметних олімпіад (обговорення завдань, результатів проведення). Підготовка команди  ліцею до участі в II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії, права, географії, економіки.

О.В.Бурлака

 

 

Засідання III (Січень)

 

 

1

Доповідь « Індивідуальна робота з обдарованими дітьми»

О.Н.Беник

 

2

Аналіз результатів контрольних робіт з історії, права, географії, економіки за І семестр.

О.В.Бурлака

 

3

Затвердження проведення декади з історії, права, географії, економіки

О.В.Бурлака

 

4

Формування вмінь аналізувати нормативно-правові акти на уроках правознавства.

М.Г.Яременко

 

5

Аналіз підсумків II етапу предмет­них олімпіад. Затвердження графіка консультацій з переможцями ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії, права, географії, економіки.

О.М.Редько

 

6

7

Огляд новинок методичної літератури

Заслухати звіт вчителів, що проходили атестацію у 2014/2015н.р.

  О.Н. Беник

 О.М. Редько
 

 

 

Засідання IV(березень)

 

 

1

Організація проблемного навчання на уроках історії, правознавства, економіки, географії як засобу розвитку творчої особистості учня (презентація методичних ідей)

Усі члени МО

 

3

Дидактична майстерня — огляд дидактичного матеріалу, який використовується під час тематичного опитування

М.Г.Яременко

 

4

 Особливості проведення ДПА у2014/2015р.р.

О.В.Бурлака

 

5


6

«Історичні карти – шлях до підвищення якості історичної освіти».

Затвердження завдань для проведення контрольних робіт в 11, 31, 32 групах.

О.В.Бурлака


О.В. Бурлака

 

 

                Засідання V(травень)

 

 

1

Затвердження завдань для проведення державної підсумкової атестації з історії України, правознавства, економіки. Затвердження завдань для корегування оцінок.

М.Г.Яременко

 

2

Аналіз результатів контрольних робіт з історії, правознавства, географії, економіки за ІІ семестр.

М.Г. Яременко

 

3

Підсумкове засідання циклової комісії викладачів суспільних дисциплін 

О.В.Бурлака

 

4

Планування роботи на наступний 2014/2015 н.р.

О.В.Бурлака

 

 


Навчально-методична робота

1.

 

Поповнити тематику творчих та наукових робіт. Ознайомити новоприбулих учнів ліцею з написанням науково-дослідницьких творчих робіт. Скласти графік.

вересень

вчителі

2.

Продовжити забезпечення кабінету новими методичними розробками, схемами, картами. Поповнити кабінет атласами з 8-11 класів.

протягом року

вчителі

3.

Провести заняття для учнів-членів первинного товариства МАН на тему: «Вимоги до оформлення і подання науково-дослідницьких робіт».

вересень

О.В. Бурлака

О. М. Редько

4.

Провести збори з учнями-учасниками І етапу Всеукраїнських олімпіад. Роз’яснити особливості завдань із суспільно-економічних дисциплін.

вересень

вчителі

5.

Організувати взаємовідвідування уроків.

Інтегрований урок з географії та психології» Визначення здатності до підприємництва»  Інтегрований урок з історії та географії» Формування території України», організація і проведення смарт-уроків.

·         

протягом року

вересень

 

 

 

 жовтень

протягом року

вчителі

 

О.М.Редько

 

 О.М. Редько, О.В Бурлака

6.

Провести підготовчу роботу по залученню учнів до участі в предметних олімпіадах.

вересень

вчителі

7.

Провести лекцію для учнів – членів МАН: «Робота з науково-методичними джерелами й архівними матеріалами».

вересень

О.В. Бурлака

 

8.

Продовжити роботу авторської школи Редько О.М. Науково-практичний семінар «Технологія навчання учнів в процесі науково-дослідницької роботи».

жовтень

О.М. Редько

9.

 Провести конференцію до річниці визволення України від нацистських загарбників.

жовтень

 Бурлака О.В.

10.

День права в ліцеї, присвячений Міжнародному дню прав людини. Зустріч з працівниками правоохоронних органів.

листопад

М.Г. Яременко

11.

Підготувати творчі групи для підготовки проведення радіопередач, присвячених державним святам, ювілейним датам.

протягом року

О.Н. Беник

12.

Продовжити формування картотеки методичної літератури для учасників олімпіад, МАНу.

протягом року

вчителі

13.

Підготувати учнів до участі в І етапі захисту науково-дослідницьких робіт.

грудень

вчителі

14.

Провести внутрішній моніторинг готовності учнів 41-ї та 42-ї групи до ЗНО.

грудень

О.В. Бурлака

15.

Провести курс лекцій з мікроекономіки для слухачів КОІПОПК.

протягом року

О.М. Редько

16.

Продовжити роботу в комісії при інституті інноваційних технологій та рецензуванню підручників нового покоління.

протягом року

О.В. Бурлака

17.

Продовжувати співпрацю з міжнародною організацією «Вчителі за демократію та партнерство» та впроваджувати програму «Уроки для стійкого розвитку» у навчальний процес ліцею.

протягом року

О.Н. Беник

18.

 Продовжити  роботу консалтингового центру учителя-методиста О.В. Бурлаки «Особливості підготовки до ЗНО з історії».

протягом року

О.В. Бурлака

 

Позаурочна робота.

1.

Залучати учнів до участі в краєзнавчій роботі, організувати екскурсії в краєзнавчий музей на тематичні виставки. Організовувати краєзнавчі екскурсії в музеї Київщини.

протягом року

вчителі

2.

Провести усний журнал «Трагічні сторінки голокосту».

вересень

О.В. Бурлака

3.

Провести позаурочні заняття для ознайомлення учнів з моделями тестових завдань ЗНО.

перше півріччя

О.В. Бурлака

О.М. Редько

4.

Сформувати групу лекторів для підготовки радіорепортажів, приурочених видатним подіям  історії України

вересень

вчителі

5.

Зустріч працівників центральної міської бібліотеки з учнями І та ІІ курсів.

вересень

О.Н. Беник

 

6.

Організувати серію зустрічей з відомими білоцерківськими краєзнавцями.

Зустріч з краєзнавцем Є.Чернецьким «Наш край в дослідницьких роботах краєзнавців».

Зустріч з краєзнавцем В.Репрінцевим «Дослідження історії роду Браницьких».

Зустріч з краєзнавцем В.Перервою. Презентація книги «Графи Браницькі: підприємці та меценати».

протягом року

вересень

 

жовтень

 

листопад

О.В. Бурлака

 

О.В. Бурлака

 

 О.В. Бурлака

 

О.Н. Беник

 

 

 

7.

Створити творчі групи з учнів різних курсів і залучити до підготовки циклу радіопередач «Пам’ятні сторінки історії».

протягом року

 

вчителі

8.

Організувати екскурсію в Київський музей Великої Вітчизняної Війни для учнів 41-ї та 42-ї групи .

квітень

О.В. Бурлака

 

9.

Зустріч в групах з працівниками юридичних служб, приурочені Дню юриста.

жовтень

М.Г. Яременко

10.

Підготовка учнів до І туру Всеукраїнських олімпіад з історії, географії, економіки, права.

листопад-грудень

вчителі

11

Залучити учнів до заходів, присвячених визволенню міста Білої Церкви від нацистських загарбників

Січень

М.Г. Яременко

 

О. В. Бурлака

 

12.

Взяти участь у проекті «Ліцейський кінозал».

протягом року

О.В. Бурлака

 

13.

Лекція для учнів-членів МАН «Робота з науково-літературними джерелами та архівними матеріалами».

жовтень

О.В. Бурлака

14.

Дня пам’яті Чорнобильської трагедії..

квітень

О.Н. Беник

О.М. Редько

 

15.

Підготувати публікацію до Міжнародного Дня Землі в «Ліцейський мудрець».

квітень

О.М. Редько

20.

Провести конференцію «Проблеми євроатлантичної інтеграції України».

квітень

О.В. Бурлака

М.Г. Яременко

21.

 Залучити учнів до історико-патріотичної акції «Шляхами подвигу і слави».

травень

О.Н. Беник