План

роботи методичної ради

 щодо впровадження інновацій на 2014-2015н/р

Головним завданням Білоцерківського економіко-правового ліцею, як закладу нового типу, є забезпечення якості навчально-виховного процесу, розвитку творчого потенціалу кожного педагога й колективу в цілому. Вирішенню цього завдання сприяє модернізація роботи з педагогічними кадрами, система поповнення й оновлення фахових знань, упровадження нових педагогічних ідей і технологій, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду. Структура і форми інноваційної діяльності визначаються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», в рамках Програми розвитку системи освіти Білої Церкви на 2011-2014 роки, згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками у загальноосвітньому закладі, Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, науково-методичного центру управління освіти і науки.

Уся робота педагогічного колективу ліцею спрямована на вирішення науково-методичних проблеми «Реалізація освітньої стратегії ліцею через впровадження в роботу педагогічного колективу освітніх інновацій». Оновленню змісту освіти, методичного арсеналу, виходу на новий рівень міжособистісних відносин сприяє запровадження в навчально-виховний процес ліцею прогресивних інноваційних технологій, серед яких ті, що базуються на гуманістичній психології, інтеракціонізмі й неопрагматизмі, тобто установці на навчання шляхом діяльності, з емоційнішим виявом учнів, яких ми навчаємо самостійно обирати свою мету, створювати й розв’язувати свої проблеми, приймати рішення стосовно  своїх подальших дій. Серед вивчених, теоретично осмислених інноваційних технологій та програм у практиці ліцею знайшли втілення такі:

комунікативно орієнтована технологія (вчитель Мотижен С.В.);

технологія проблемного навчання (вчитель Бурлака О.В.);

• інформаційні технології (вчителі Яременко М.Г., Лук’яненко О.Б., Черненко Н.А.);

технологія інтерактивного навчання (вчителі Беник О.Н., Редько О.М. )

особистісно зорієнтоване навчання (вчитель Замкова Л.П.);

технологія проектного навчання (вчителі Мотижен С.В., Бойко Л.Б., Дишлюк Г.А., Ільченко Т.А., Білопольська Т.В.);

технологія інтегрованого навчання (вчителі Білопольська Т.В., Грабовська Є.Д., Черненко Н.А., Редько О.М., Бурлака О.В.); •

впровадження тренінгових технологій у навчальний процес (вчитель Бойко Л.Б., Беник О.Н., Юхимчук М.В.)

використання цифрових носіїв у процесі вивчення іноземної мови (вчитель Мотижен С.В.).

участь у міжнародному навчальному проекті з превентивного виховання (вчитель Беник О.Н.),

участь у  обласній програмі «Обдарована дитина» (Терехов В.Ф., учителі)

впровадження комплексної програми формування навичок здорового способу життя (Юхимчук М.В., Луценко Л.М., Грабовська Є.Д., керівники груп)

Робота із розробки та впровадження авторських програм (Терехов В.Ф.)

собистісно зорієнтоване навчання (вчитель Замкова Л.П.)

технологія «Діалог культур» (вчитель Пекарська Л.І.)

організація профільної освіти старшокласників (Яременко М.Г., Грушник О.І.)

проведення авторських курсів для вчителів англійської мови (вчитель Мотижен С.В.)

впровадження в практику діяльності закладу Міжнародного шкільного проекту «Батьківська твердиня» (вчителі Беник О.Н., Мотижен С.В)

Основні напрями інноваційної діяльності закладу на 2014-2015н/р :

 - Реалізація компетентністно зорієнтованого підходу в організації навчально-виховного процесу в умовах ліцею»;

- «Проектна технологія у роботі з обдарованими дітьми як засіб формування ключових компетентностей».

- впровадження модульно-розвивальної системи навчання;

- експериментальна робота щодо вивчення можливостей використання в навчально-виховному процесі мультимедійних засобів;

- продовжити дослідно-експерементальну діяльність за напрямом діяльність «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес навчальних закладів»

Головне завдання - спрямувати людей на високі досягнення в обраному ними напрямі роботи. Результат цієї діяльності - якісні зміни в роботі навчального закладу в цілому.


План інноваційної діяльності Білоцерківського економіко-правового ліцею

 

Інформаційне забезпечення

Методична робота

Практична діяльність  педагогів,учнів батьків

вересень

Діагностування - рівня сформованості професійних компетентностей учителя з метою виявлення готовності до введення інновацій за напрямками:

- предметно-метологічна компетентність;

 психолого-педагогічна компетентність;

- компетентність у галузі валеології освітнього процесу;

- комунікативна компетентність;

- компетентність у галузі управління я системою «учитель - учень»;

- компетентність у галузі управління трансляцією власного досвіду;

- компетентність у галузі управління дослідницькою діяльністю;

- компетентність у галузі управління особистою фаховою й педагогічною й педагогічною майстерністю.

- психологічна культура вчителя;

- самоосвітня готовність педагогів до розвитку та саморозвитку;

(Беник О.Н., Грабовська Є.Д.)

 

1. Презентація, обговорення та затвердження плану інноваційної діяльності ліцею.(Беник О.Н)

2. Вивчення та аналіз наукової та методичної літератури з проблеми «Реалізація компетентністно зорієнтованого підходу в організації навчально-виховного процесу в умовах ліцею» та «Проектна технологія як засіб формування ключових компетентностей». «Творчий пошук науково-методичного забезпечення активних форм навчання й психологічні аспекти модульно-розвивальної системи навчання» (Терехов В.Ф.

Беник О.Н)

3.Створення мобільних творчих груп з метою  розробки та впровадження цільової ліцейської програми «Інтелект. Творчість. Особистість.»

1. Вивчення ставлення батьків до навчально-виховного процесу ліцею. .(Беник О.Н)

2.Діагностика обдарованості учнів 11, 31, 31 груп.

(Грабовська Є.Д.)

3.Діагностика мікроклімату колективів 21, 41, 42 груп. (Грабовська Є.Д.)

3.Планування діяльності мобільних творчих груп «Реалізація компетентністно зорієнтованого підходу в організації навчально-виховного процесу в умовах ліцею» та «Проектна технологія як засіб формування ключових компетентностей».

 (Творча група)

 

жовтень

Створення банку даних перспективного педагогічного досвіду вчителів новаторів, нових освітніх технологій та систем.

 (Беник О.Н)

Розробка системи заходів щодо підвищення фахового та методичного рівня в умовах оновлення змісту освітньо-виховного простору ліцею

(Беник О.Н).

1.Презентація учнівських проектів « Мій ліцей майбутнього».(Керівники)

2.Тренінг для педагогів «Майстерність педагогічної взаємодії». (Беник О.Н)

 3.Діагностика мікроклімату колективів 11, 31, 32 груп.

 

листопад

Індивідуальні консультації «Впровадження інноваційних особистісно-зорієнтованих технологій у навчально-виховний процес.» (Беник О.Н)

Психолого педагогічний семінар «Технологія проведення особистісно-зорієнтованого уроку»

Дослідження шкільної та навчальної мотивації за методиками Лусканової та Гінзбурга

грудень

Підготовка методичного посібника з методичними розробками технологій оцінювання результатів сформованості ключових компетентностей учнів:

- методу проектів,

- постановка та розв’язання проблемних завдань;

- розв’язання ситуативних завдань;

- виконання дослідницької роботи;

- створення порт фоліо особистих досягнень учнів. (Творча група)

Педагогічний імідж клуб «Профілактика й подолання педагогічної стагнації. Професійні ресурси професіоналізму педагога.»

 (Творча група)

Створення учнівських проектів на тему «Я громадянин.»

січень

Розробка схеми розвитку успішної особистості та стратегії успіху. (Творча група)

Педагогічний імідж клуб «Подолання конфліктів у шкільному середовищі.».  (Творча група)

Учнівська конференція «Від «не знаю» до «знаю»; від «знаю»до «вмію.»

Лютий

Консультування

«Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі ліцею. Специфіка і структура мультимедійного уроку.»

( Мотижен С.В. ,Беник О.Н)

 

Психолого педагогічний семінар «Формування і розвиток самоосвітньої компетентності учнів»

Тиждень педагогічної майстерності «Проект як засіб формування ключових компетентностей»

березень

Консультування

«Формування і розвиток успішної креативної особистості технологією проблемного навчання»

(Терехов В.Ф., Беник О.Н)

 

 

Педагогічний імідж клуб «Педагогічне спілкування».

 (Творча група)

Майстер-клас «Проектна діяльність, як умова успішної самореалізації учнів »

(Бойко Л.Б., Мотижен С.В.)

квітень

 

Педагогічний імідж клуб

«Стадії педагогічного спілкування»» .

 (Творча група)

Захист групових учнівських проектів «Освіта  для сталого розвитку в дії»

травень

Вивчення роботи А.Фурмана «Система інноваційного програмово-модульного забезпечення модульно-розвивального навчання», літератури з питань педагогічних інновацій, інтенсифікації навчальної діяльності учнів, матеріали фахової преси з проблемного питання.

 (Терехов В.Ф., Беник О.Н)

 

Педагогічний імідж клуб «Навчання й виховання успіхом»  (Творча група).

1.Дослідження сформованості компетентностей учнів та вчителів.

2.Конкурс портфоліо особистих досягнень

червень

Ознайомлення з досвідом роботи інших шкіл, які впроваджують модульно-розвивальну систему навчання

(Терехов В.Ф., Беник О.Н)

 

Аналіз інструктивно-методичні матеріалів, методичних тезаурусів, розвивальних міні-підручників, зразків планування модульних занять, розробка  методичних рекомендацій щодо формування інноваційного середовища ліцею

 

Планування роботи методичної ради  щодо впровадження інновацій на 2015-2016 н/р