Білоцерківське навчально-виховне об'єднання "Ліцей - Мала академія наук"

Методичний кабінет ліцею

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

З МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЛІЦЕЇ

 

Блок І. Організаційно-педагогічні, методичні заходи

 

Розділ

Зміст діяльності

Термін виконання

Відпові-

дальний

1

Забезпечення неперервної професійної підготовки педкадрів у системі методичної роботи ліцею

• Вивчення потреб учителів у методичних і психологічних консультаціях.

• Засідання предметно-циклових комісій.

• Організація курсів за програмою «Intel. Навчання для майбутнього».

• Психологічні консультації за результатами діагностичних досліджень.

• Організація та проведення місячника педагогічної майстерності.

• Психолого-педагогічні читання.

• Організація заходів для розвитку інформаційної культури і комп'ютерної грамотності вчителів.

Протягом року

 

2

Підвищення кваліфікації педагогів поза ліцеєм

• Складання графіка курсової перепідготовки.

• Участь у міському конкурсі «Класний керівник року».

• Участь у роботі міських МО

Вересень

Листопад

Протягом року

 

3

Моніторинг професійної майстерності педагогічних кадрів

• Оцінювання методичної підготовленості вчителів за допомогою експертної оцінки результатів зрізів.

• Визначення динаміки професійного рівня вчителів за індивідуальними діагностичними картами.

• Аналіз дій учителів при проведенні корекційно-аналітичних заходів щодо результатів вхідного, поточного й підсумкового діагностування рівня навчальних досягнень.

• Виявлення реального рівня кваліфікації педагогів, їхньої підготовленості до розв'язання іннова­ційних завдань.

• Оволодіння учителями всіма видами самоаналізу: самоаналіз, здій­снюваний одночасно з ходом нав­чання на уроці; ретроспективний самоаналіз; самоаналіз у процесі навчання.

Жовтень, листопад

Грудень

 

Березень

 

Квітень

 

4

Організація роботи над проблемною темою ліцею і темами циклових комісій

Створення умов для роботи педколективу над проблемними темами:

• «Затвердження карти розвитку інноваційного процесу в ліцеї».

• «Коригування тематики індивідуальних і групових досліджень».

• «Організація роботи творчих груп учителів».

• «Індивідуальна робота з керівниками ЦК з метою надання допо­моги в розвитку інноваційного про­цесу».

• «Консультації вчителів з індивідуальної методичної тематики».

 

 

5

Алгоритм атестації педагогіч­них пра­цівників

• Вивчення в колективі положення про атестацію.

• Проведення організаційного засідання атестаційної комісії. Скла­дання та затвердження плану роботи.

• Видання наказу по ліцею та погодження в управлінні освіти і науки Білоцерківської міської ради про створення атестаційної комісії.

• Проведення індивідуальних співбесід з працівниками, які атесту­ються.

• Презентація досвіду вчителів, які атестуються.

• Ознайомлення членів атестаційної комісії з атестаційними матеріа­лами вчителів, які атестуються.

• Ознайомлення вчителів з атестаційними характеристиками (під роз­писку).

• Визначення оцінки діяльності вчителів, які атестуються, педаго­гічною радою.

• Видача атестаційних характеристик учителям.

• Засідання атестаційної комісії що­до визначення кваліфікаційних ка­тегорій.

• Видання наказу про встановлен­ня вчителям кваліфікаційних кате­горій.

• Підсумкове засідання атестацій­ної комісії.

• Аналіз виконання плану курсо­вої перепідготовки за рік. Складан­ня плану курсової перепідготовки та атестації на наступний рік.

Жовтень

 

 

Листопад

 

 

 

Грудень, січень

 

Лютий

 

Березень

 

Квітень

 

 

 

Травень

 

6

Засідання педагогіч­ної ради

• Аналіз результатів роботи ліцею у 2016-2017 н.р. та пріоритетні напрямки розвитку освітнього закладу у новому навчальному році.

Про план роботи ліцею на 2017-2018 н.р.

• Робота педагогічного колективу ліцею з впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес та завдання на 2012/2013 н.р.

• Підвищення якості освітніх послуг та забезпечення їх відповідності національним, європейським і міжнародним стандартам і вимогам.

• Інноваційні підходи до реалізації завдань Національної програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України” в практиці керівників навчальних груп ліцею.

Серпень

 

 

Жовтень

 

Січень

 

Березень

 

7

Проблем­ні семі­нари

• Підходи до організації роботи над педагогічними проблемами.

• Використання інтерактивних та інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.

• Аналіз відповідності якісного

й кількісного стану дидактичного матеріалу для методичного забезпечення багаторівневого навчання відповідно до проблеми.

Жовтень

 

Грудень

 

Квітень

 

8

Мето­дичні, соціаль­но-пси­хологічні тренінги

• Форми і методи групової роботи на уроках як шлях до інтелектуаль­ного розвитку, самореалізації осо­бистості.

• Самооцінювання реалізації пот­реб педагогів у розвитку та само­розвитку.

• Стиль стосунків з учнями.

Грудень

Січень

 

Лютий

 

9

Узагаль­нення та поши­рення до­свіду ро­боти вчи­телів

• Використання інтерактив­них форм роботи вчителем С.В.Мотижен на уроках англійської мови.

• Організація ігро­вої діяльності вчителем Л.Б.Бойко на уроках англійської мови.

• Результативність впровадження технології «створення ситуації ус­піху» вчителем О.І.Грушник на уроках фізики.

• Використання елементів те­атральної педагогіки вчителем Т.О.Штеревері на уроках російської мови і світової літератури.

Жовтень

Листопад

 

Січень

 

Березень

 

10

Предметні тижні

Літературний березень.

Березень

 

11

Алгоритм актив­них форм роботи з педкад­рами

• Участь учителів у роботі місь­ких МО.

• Співбесіда з керівниками ЦК ліцею.

• Методична оперативка «Класний журнал і робота з ним як головним документом діловодства».

• Методична оперативка «Єдиний орфографічний режим у ліцеї.

Щоденник — обличчя учня».

• Методична оперативка «Про завершення І семестру».

• Підведення підсумків індивідуального рейтингу ліцеїстів.

• Випуск методичних бюлетенів ЦК про наслідки роботи в І се­местрі.

• Випуск бюлетенів учителями, які атестуються.

• Методична оперативка «Вивчення інструкції про державну підсумко­ву атестацію та порядок проведення навчальної практики».

• Ознайомлення вчителів із педнавантаженням.

Протя­гом року Вересень

Вересень

Жовтень

Грудень

 

Січень

Січень

 

Березень

Квітень

Квітень