Білоцерківський економіко-правовий ліцей

Методичний кабінет ліцею

 

ЗАСТОСОВУВАННЯ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

СТВОРЕННЯ У ЛІЦЕЇ СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

відповідно до науково-методичної проблеми

 

Реалізація освітньої стратегії ліцею через впровадження в роботу педколективу освітніх інновацій

Перший етап реалізації

 

Позитивні зміни в навчальному закладі при запровадженні нової управлінської моделі

Узагальнено позитивні зміни при запровадженні моделі інновацій­ної управлінської діяльності керівника за такими показниками:

•   Зростання активності вчителів:

—участь у конкурсах професійної майстерності зросла на 100 %;

—активну участь у перспективному плануванні роботи ліцею взяло 85,7 % педагогів;

—ініціюють власну участь у проведенні зовнішніх заходів будь якого рівня 63 % педагогів;

—на базі ліцею функціонує система неперервної педагогічної освіти, мета якої полягає у підготовці вчителів: до діяльності в сучасних умовах, що постійно змінюються;

—беруть участь у здійсненні інноваційної проектної діяльності 17 % педагогів.

•   Зростання професійних потреб педагогів у вдосконаленні пе­дагогічної майстерності:

—замовили курси підвищення кваліфікації 20 %;

—беруть участь у постійно діючих всеукраїнських семінарах 20 % педагогів;

—беруть активну участь у настановних, наукових конференціях на базі ліцею 80 % пе­дагогів;

—наукові теми досліджують 15 % педагогів;

—є учасниками міжнародних проектів 15 % педагогів.

•   Плинність педагогічних кадрів: плинність педагогічних кадрів припинена.

•   Стимулювання педагогічних кадрів. Отримали:

—грамоти різних рівнів — 50 %;

—подяки міського голови — 10 %;

—грошові премії— 100 %.

 

•   Створення інноваційних продуктів:

—модель інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ – державно-громадське управління (М.Г.Яременко) — 1;

—технологія управління процесом впровадження освітньої інно­вації у навчально-виховний процес — 1;

—особистісно-індивідуальний навчальний план для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови С.В.Мотижен — 1;

—портфоліо класного керівника (С.В.Мотижен) — 1;

—портфоліо учителя-предметника (С.В.Мотижен, Бойко Л.Б., Грушник О.І., Штереверя Т.О., Бурлака О.В., Подольська Л.І., Дишлюк Г.А.,         Грабовська Є.Д., Білопольська Т.В., Беник О.Н.) — 11;

—особистісно орієнтована модель випускника ліцею (В.Ф.Терехов) — 1.

Це дало можливість розробити систему неперервного професій­ного та особистісного зростання педагогів (див. схему), метою якої є вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників; підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом запровадження нових освітніх технологій; систематичне підви­щення рівня ефективності професійної діяльності, розвиток мотивації до свідомої самостійної діяльності щодо професійного та особистіс­ного вдосконалення.

 

Три модулі методичної роботи в ліцеї

Основні форми методичної роботи в ліцеї розподіляються за такими модулями: зовнішній, самоосвітній, внутрішньоліцейський.

А саме:

  • до зовнішнього належать творчі відрядження, курси підвищення кваліфікації, конференції та семінари усіх рівнів, міжнародні проекти і програми, наукові дослідження, консультації, цільове вивчення перспективного педагогічного досвіду, робота в експертних комісіях МОН, молоді та спорту України, апробація підручників;
  • до самоосвітнього — робота над індивідуальною науково-мето­дичною темою, робота з літературними джерелами, виступи на засідан­нях кафедр, аналітичний опис власного досвіду роботи, оформлення ре­зультатів педагогічної діяльності у вигляді звітів, публікацій, авторських посібників, виставок, досягнень у науково-дослідницькій роботі;
  • до внутрішньоліцейського — майстер-класи, педагогічні студії, реалізація проекту «Intel. Навчання для майбутнього», психолого-педагогічні семінари та тренінги, дидактичні тренінги, наукові сесії, функціонування творчого об’єднання класних керівників, інструктивно-мето­дичні наради, діяльність проблемно-цільових і творчих груп.

Запропонована система неперервної освіти педагогічних кадрів лі­цею є результатом пошуку та відбору різноманітних форм професійного та особистісного зростання педагогів за такими показниками: вивчення наукової літератури, публікації в педагогічній пресі, науково-дослідни­цька діяльність, впровадження інновацій, участь у конкурсах педаго­гічної майстерності, пошук нових підходів до педагогічної діяльності, підготовка авторських посібників.

Складові моделі розглядаються як засіб переходу на новий особистісно орієнтований, інноваційний тип освітньої системи, відповідно до проблеми, за якою працює ліцей, що забезпечить конкурентоспроможність закладу освіти, здійснення педагогічної діяльності, спрямованої на формування поколінь молоді, «що буде захищеною та мобільною на ринку праці, здатною робити особистий духовно-світоглядний вибір, матиме необхідні знання, навички та компетентності для інтеграції в суспільство на різних рів­нях, буде здатною навчатися впродовж життя».

Ця модель визначає межі та обсяг управлінської діяльності, з'ясовує зміст діяльності та місце управління в загальній системі функ­ціонування та розвитку закладу освіти.

Мета: вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних кад­рів, підвищення результативності та якості навчально-виховного про­цесу шляхом запровадження нових освітніх технологій; систематичне підвищення рівня ефективності професійної діяльності вчителів; роз­виток мотивації до свідомої самостійної діяльності із професійного та особистісного вдосконалення.

За підсумками упровадження моделі інноваційної управлінської діяльності керівника закладу освіти Яременка М.Г. та здійснення її експерименталь­ної перевірки у ліцеї, констатуємо такі позитивні зрушення:

• Визнання управлінської діяльності керівника ліцею результативною, такою, що сприяє постійному розвитку ліцею, забезпечує інноваційну педагогічну діяльність;

—визначення рівня якості освітньої діяльності ліцею як «високого»;

—підвищення свідомості та мотивації учнів до навчальної діяльності;

—розвиток творчої активності учнів;

—зростання рівня вступу випускників до ВНЗ найпрестижніших в межах України та за кордоном;

—створення та реалізація розгалуженої мережі додаткових ос­вітніх послуг (школа довузівської підготовки, реалізація системи допрофільної  підготовки, організація та проведення розвивальних курсів на замовлення учасників навчально-виховного процесу).

Упровадження модернізованої системи науково-методичного супроводу освітнього процесу, завдяки чому спостерігаються показ­ники зростання рівня педагогічної майстерності та розвиток мотивації педагогів до професійного та особистісного зростання:

—зростання передплати періодичних видань педагогічної преси за замовленнями вчителів на 30 %; літературних видань — на 28 %;

—збільшення кількості творчих відряджень на замовлення вчи­телів на 30 %;

—ініціювання вчителями позачергової атестації на 5 %;

—підвищення рівня мотивації педагогів до інноваційної діяльності (педагоги ліцею активно розробляють технології особистісно орієнто­ваної освіти, створюють та реалізують локальні авторські освітні про­екти, розробляють авторську методичну та дидактичну бази, що забез­печують здійснення особистісно орієнтованої освіти);

—зростання рівня педагогічної майстерності;

—підвищення рейтингу ліцею на Всеукраїському рівні, зростання його авторитету (за рахунок досягнень у ЗНО);

—здійснення міжнародних зв'язків: співпраця з ВГО «Міжнародний шкільний проект» та «International school project» з впровадження програм «Майбутнє починається сьогодні» та «Батьківська твердиня»; співпраця з Координатором проектів ОБСЄ  в Україні; щорічна участь у міжнародній програмі «Реалізація Українсько-Швейцарського проекту «Сприяння розвитку освіти для демократичного громадянства в Україні»; участь у Міжнародному проекті «Освіта для стійкого розвитку в Україні» за сприянням ВГО «Вчителі за демократію та партнерство»; щорічна участь у міжнародних семінарах Ш.О.Амонашвілі.

Усіх цих результатів досягнуто завдяки застосуванню на практиці інноваційної управлінської діяльності як сукупності специфічних управлінських принципів, функцій та технологій, в результаті застосу­вання яких відбувається постійний розвиток ЗНЗ та підвищується його конкурентоспроможність й інноваційність, здійснюється особистісно орієнтований підхід до управління, що забезпечує збільшення творчого потенціалу, професійного й особистісного зростання учнів і вчителів.


Система неперервної освіти педагогічних кадрів Білоцерківського економіко-правового ліцею

 

 

Форми методичної роботи